Skip to content

Prihláška

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA RUŽOMBERSKÉHO KATOLÍCKEHO KRUHU

Bernoláka 16, 034 01 Ružomberok, 0911 432 664, 044 432 2664

PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

(štúdium je bezplatné)

Odbor:………………………………………………………………………………………………….

Meno a priezvisko žiaka/žiačky:……………………………………………………………………………………………..

Dátum narodenia:………………………………………. Miesto narodenia:……………………………………………..

Rodné číslo: ………………………..národnosť: ………………………… Štátne občianstvo:………..

Škola:……………………………………………………………………………………………………………..

Meno a priezvisko otca:……………………………………………………………………………………………. Bydlisko:…………………………………………………………………………….Telefón:………………………..

Meno a priezvisko matky:……………………………………………………………………………………

Bydlisko:……………………………………………………………………….Telefón:………………………

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY:

Dávam súhlas na spracúvanie osobných údajov za účelom – zverejňovania informačných materiálov zo školských podujatí (fotografií a videozáznamov môjho dieťaťa) a tlačových správ na webstránke školy, príp. pri inej prezentácii v médiách a v školskej dokumentácii počas celého obdobia štúdia v tejto ZUŠ v súlade s Nariadením EP a R EÚ č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a zákonom SR č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Beriem na vedomie: Školský poriadok SZUŠ RKK je dostupný na webstránke školy.

Zaväzujem sa bezodkladne oznámiť učiteľovi SZUŠ neúčasť dieťaťa na vyučovaní z akýchkoľvek dôvodov.

Dátum: ………………………………………………………….. Podpis:……………………………………………………………

ČESTNÉ VYHLÁSENIE

Pre zber údajov podľa § 7a odsek 4 až 6 zák. číslo 597/2003 Z.z.

Identifikačné údaje žiaka:

Meno a priezvisko: ……………………………………Dátum a miesto narodenia:………………………………………

Adresa pobytu (trvalý/prechodný):…………………………………………………………………………………………….

Identifikačné údaje zákonného zástupcu: (ak nie je žiak plnoletý)

Meno a priezvisko: ………………………………………….. kontakt (mobil): ………………………………………………

Adresa pobytu (trvalý/prechodný):……………………………………………………………………………………………..

Identifikačné údaje školy:

Súkromná základná umelecká škola RKK, A.Bernoláka 16, 034 01 Ružomberok,

Zriaďovateľ: Ružomberský katolícky kruh, A.Bernoláka 1, 034 01 Ružomberok, IČO: 00621706

Vyhlásenie je platné pre školský rok 2021/22

Čestne vyhlasujem, že súhlas na započítanie do zberu údajov je poskytnutý iba jednej umeleckej škole.

V Ružomberku dňa: ………………………………….. Podpis zákonného zástupcu: …………………………………..

Published inUncategorized