Skip to content

O škole

SZUŠ RKK, ktorej zriaďovateľom je Občianske združenie Ružomberský katolícky kruh,
začala činnosť prevzatím priestorov i materiálneho zabezpečenia
v školskom roku 2008/09 od pani Kataríny Martinkovej, riaditeľky SZUŠ výtvarného
odboru, takže povedomie verejnosti o existencii školy zostalo. Vyučovalo sa v dvoch
odboroch – výtvarnom a hudobnom. Okrem žiakov študujúcich v I. stupni prejavili záujem
o štúdium najmä študenti II. stupňa s úmyslom pokračovať na stredných a vysokých
školách výtvarného smeru, pretože úspešnosť na prijímacích skúškach pod vedením
pedagógov školy bola vysoká. Tento trend si odbor naďalej zachoval. V hudobnom
odbore sa vyučovalo v predmetoch: hra na klavíri, gitare, zobcovej i priečnej  flaute,
akordeóne a hudobnej náuke. V ďalších rokoch záujem žiakov o štúdium narastal, boli
vytvorené nové priestory pre tanečný a literárno-dramatický odbor. Vedenie školy
intenzívnymi rokovaniami s riaditeľmi ZŠ regiónu o vzájomnej spolupráci dosiahlo
otvorenie pobočiek v obciach: Černová (HO), Kvačany (HO), Stankovany (HO, LDO).
Neskôr pribudli  elokované pracoviská v obciach Partizánska Ľupča a Komjatná. Hudobný
odbor sa rozšíril o hru na husliach a bicích nástrojoch.  Činnosť žiakov i učiteľov je
zameraná na prezentáciu svojej práce internými a verejnými vystúpeniami či výstavami
v priestoroch školy, výchovnými koncertmi pre ZŠ v meste i obciach a farnostiach.
Dodržiavame motto: Dajme šancu všetkým! a preto je vyučovanie v našej škole
bezplatné.