Skip to content

O škole

SZUŠ RKK, ktorej zriaďovateľom je Občianske združenie Ružomberský katolícky kruh, začala činnosť prevzatím priestorov i materiálneho zabezpečenia v školskom roku 2008/09 od pani Kataríny Martinkovej, riaditeľky SZUŠ výtvarného odboru, takže povedomie verejnosti o existencii školy zostalo. Vyučovalo sa v dvoch odboroch – výtvarnom a hudobnom. Okrem žiakov študujúcich v I. stupni prejavili záujem o štúdium najmä študenti II. stupňa s úmyslom pokračovať na stredných a vysokých školách výtvarného smeru, pretože úspešnosť na prijímacích skúškach pod vedením pedagógov školy bola vysoká. Tento trend si odbor naďalej zachoval. V hudobnom odbore sa vyučovalo v predmetoch: hra na klavíri, gitare, zobcovej i priečnej  flaute, akordeóne a hudobnej náuke. V ďalších rokoch záujem žiakov o štúdium narastal, boli vytvorené nové priestory pre tanečný a literárno-dramatický odbor. Vedenie školy intenzívnymi rokovaniami s riaditeľmi ZŠ regiónu o vzájomnej spolupráci dosiahlo otvorenie pobočiek v obciach: Černová (HO), Kvačany (HO), Stankovany (HO, LDO). Neskôr pribudli  elokované pracoviská v obciach Partizánska Ľupča a Komjatná. Hudobný odbor sa rozšíril o hru na husliach a bicích nástrojoch.  Činnosť žiakov a učiteľov je zameraná na prezentáciu práce internými a verejnými vystúpeniami či výstavami v priestoroch školy , výchovnými koncertmi pre ZŠ v meste i obciach a farnostiach a účasťou na slovenských aj medzinárodných festivaloch .