Skip to content

Školský poriadok

Názov dokumentu:             Školský poriadok

Typ dokumentu:                 Smernica

Vlastník dokumentu:           Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu, A. Bernoláka 16, Ružomberok

Stupeň zverejnenia:           1- všetci zamestnanci

Číslo verzie:                       1

Stav dokumentu:                platný

Platnosť – od:                    1.9.2022

Platnosť – do:                    30.6.2023

ZodpovednosťFunkciaMenoDátumPodpis
Za vecnú správnosťriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za schválenie na adaptovanie a aplikovanieriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za adaptáciu do praxe a aplikáciu v praxiriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za procesný controllingriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za hodnotenie kompetentných osôb na základeHodnotenia výsledkov vecnej správnostizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov adaptácie do praxezriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov procesného controllinguzriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov aplikácie v praxizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 

OBSAH
1   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA………………………………………………………………………………………………………..2
            1.1 Úvodné ustanovenia ………………………………………………………………………………………………………….2
2   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA……………………………………………………………………………………………………..2
3   POVINNOSTI ŽIAKOV

Názov dokumentu:             Školský poriadok

Typ dokumentu:                 Smernica

Vlastník dokumentu:           Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu, A. Bernoláka 16, Ružomberok

Stupeň zverejnenia:           1- všetci zamestnanci

Číslo verzie:                       1

Stav dokumentu:                platný

Platnosť – od:                    1.9.2022

Platnosť – do:                    30.6.2023

ZodpovednosťFunkciaMenoDátumPodpis
Za vecnú správnosťriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za schválenie na adaptovanie a aplikovanieriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za adaptáciu do praxe a aplikáciu v praxiriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za procesný controllingriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za hodnotenie kompetentných osôb na základeHodnotenia výsledkov vecnej správnostizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov adaptácie do praxezriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov procesného controllinguzriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov aplikácie v praxizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 

OBSAH
1   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA………………………………………………………………………………………………………..2
            1.1 Úvodné ustanovenia ………………………………………………………………………………………………………….2
2   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA……………………………………………………………………………………………………..2
3   POVINNOSTI ŽIAKOV

Názov dokumentu:             Školský poriadok

Typ dokumentu:                 Smernica

Vlastník dokumentu:           Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu, A. Bernoláka 16, Ružomberok

Stupeň zverejnenia:           1- všetci zamestnanci

Číslo verzie:                       1

Stav dokumentu:                platný

Platnosť – od:                    1.9.2022

Platnosť – do:                    30.6.2023

ZodpovednosťFunkciaMenoDátumPodpis
Za vecnú správnosťriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za schválenie na adaptovanie a aplikovanieriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za adaptáciu do praxe a aplikáciu v praxiriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za procesný controllingriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za hodnotenie kompetentných osôb na základeHodnotenia výsledkov vecnej správnostizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov adaptácie do praxezriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov procesného controllinguzriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov aplikácie v praxizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 

OBSAH
1   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA………………………………………………………………………………………………………..2
            1.1 Úvodné ustanovenia ………………………………………………………………………………………………………….2
2   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA……………………………………………………………………………………………………..2
3   POVINNOSTI ŽIAKOV

Názov dokumentu:             Školský poriadok

Typ dokumentu:                 Smernica

Vlastník dokumentu:           Súkromná základná umelecká škola Ružomberského katolíckeho kruhu, A. Bernoláka 16, Ružomberok

Stupeň zverejnenia:           1- všetci zamestnanci

Číslo verzie:                       1

Stav dokumentu:                platný

Platnosť – od:                    1.9.2022

Platnosť – do:                    30.6.2023

ZodpovednosťFunkciaMenoDátumPodpis
Za vecnú správnosťriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za schválenie na adaptovanie a aplikovanieriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za adaptáciu do praxe a aplikáciu v praxiriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za procesný controllingriaditeľM.Zbaviteľová1.9.2022 
Za hodnotenie kompetentných osôb na základeHodnotenia výsledkov vecnej správnostizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov adaptácie do praxezriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov procesného controllinguzriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 
Hodnotenia výsledkov aplikácie v praxizriaďovateľJUDr.M.Paučula1.9.2022 

OBSAH
1   ZÁKLADNÉ USTANOVENIA………………………………………………………………………………………………………..2
            1.1 Úvodné ustanovenia ………………………………………………………………………………………………………….2
2   VŠEOBECNÉ USTANOVENIA……………………………………………………………………………………………………..2
3   POVINNOSTI ŽIAKOV

SZUŠ…………………………………………………………………………………………………….3
            3.1 Príchod žiakov do SZUŠ…………………………………………………………………………………………………..3
            3.2 Správanie žiaka na vyučovaní…………………………………………………………………………………………..3
            3.3 Dochádzka žiakov do SZUŠ…………………………………………………………………………………………….4
            3.4 Odchod žiakov zo SZUŠ………………………………………………………………………………………………….4
            3.5 Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a majetok školy………………………….4
            3.6 Bezpečnosť a ochrana zdravia………………………………………………………………………………………..4
4   PRÁVA ŽIAKOV SZUŠ………………………………………………………………………………………………………………….5
5   PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONÁSTUPCU ALEBO ZÁSTUPCU ZARIADENIA………………………5
            5.1 Práva zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia…………………………………………………….5
            5.2 Povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia…………………………………………….6
6   VZÁJOMNÉ VZŤAHY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV S PEDAGOGICKÝMI A ĎALŠÍMI 
     ZAMESTNANCAMI SZUŠ……………………………………………………………………………………………………………6
7   ŠTÚDIUM NA SZUŠ…………………………………………………………………………………………………………………….7
8   OPATRENIE VO VÝCHOVE…………………………………………………………………………………………………………..8
9   KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV………………………………………………………………………………………………………………8
10  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA……………………………………………………………………………………………………..9
11  ROZDEĽOVNÍK……………………………………………………………………………………………………………………………..9

1       ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

1.1    Úvodné ustanovenia 1.1.1      Školský poriadok Súkromnej základnej umeleckej školy RKK, A. Bernoláka 16, škola zaradená do siete škôl a školských zariadení rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠ SR“) so začiatkom činnosti od 1.9.2010 vychádza zo zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠ SR č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole v znení neskorších predpisov a z Deklarácie práv deti, základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom a ostatným zamestnancom SZUŠ. Školský poriadok SZUŠ predstavuje súhrn noriem spolužitia a spolupráce celého školského kolektívu žiakov, pedagogických a ostatných zamestnancov. Jeho uplatňovanie v praxi v podstatnej miere prispieva k poslaniu SZUŠ. Dôsledné plnenie týchto zásad v praktickom živote SZUŠ je základnou povinnosťou každého dieťaťa a zamestnanca.

1.1.2     SZUŠ, ktorej zriaďovateľom je Ružomberský katolícky kruh.

2       Všeobecné ustanovenia

2.1        Žiak sa dobrovoľným prihlásením do SZUŠ zaväzuje riadne dochádzať na vyučovanie v príslušnom odbore. Na naplnenie cieľov a úloh SZUŠ zabezpečí svoju prevádzku, organizáciu života žiakov a podmienky pre optimálne medziľudské vzťahy tak, aby čas strávený v SZUŠ bol efektívne využitý.

2.2       Výchovno-vzdelávací proces sa riadi platným školským vzdelávacím programom SZUŠ, ktorý je povinný rešpektovať každý žiak SZUŠ a každý zamestnanec SZUŠ.

2.3       Riaditeľ SZUŠ je oprávnený, po predchádzajúcom prerokovaní so zriaďovateľom určiť osobitnou smernicou príspevok zákonného zástupcu žiaka na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom (tzv. školné). Smernica platná na jeden školský rok musí byť prijatá najneskôr do 30 dní pred začiatkom nového školského roka, t. j. do 2. 8. kalendárneho roka.

3       POVINNOSTI ŽIAKOV SZUŠ

3.1    Príchod žiakov do SZUŠ

3.1.1     Žiak na vyučovanie prichádza v takom časovom predstihu, aby pred začiatkom hodiny bol na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami v hudobnom, výtvarnom i  literárno-dramatickom odbore.

3.1.2     Do školskej budovy vchádza žiak hlavným vchodom.

3.1.3     Žiak, ktorý príde skôr, ako je stanovená doba, sa nesmie zdržiavať v budove školy.

3.1.4     Žiak sa v škole prezuje alebo si prinesie so sebou návleky, na vyučovanie vo výtvarnom odbore pracovný plášť.

3.2    Správanie žiaka na vyučovaní

3.2.1     Žiak je povinný správať sa v škole slušne, dbať na pokyny pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy, podľa svojich schopností sa svedomito pripravovať na vyučovanie a dodržiavať školský poriadok školy.

3.2.2    Ku všetkým učiteľom, zamestnancom školy, spolužiakom a dospelým osobám v škole sa žiak správa zdvorilo, slušne a pri stretnutí s nimi sa pozdraví.

3.2.3    Žiak prichádza na vyučovanie, koncerty, kultúrne podujatia školy a súťaže s takým časovým predstihom, aby sa mohol pripraviť na vyučovanie, podujatie a pod. a to so všetkými učebnými pomôckami.

3.2.4    Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil, ospravedlní sa vyučujúcemu pred začiatkom vyučovacej hodiny a uvedie dôvod.

3.2.5    Žiak môže opustiť triedu alebo pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho.

3.2.6    Žiak udržiava svoje miesto v čistote a poriadku, dbá na svoju osobnú hygienu a nosí so sebou nevyhnutné hygienické potreby.

3.2.7    Manipulovať s oknami, roletami, svetelnými vypínačmi, zvukovými modulátormi a audiovizuálnymi prístrojmi môže žiak len so súhlasom a v prítomnosti učiteľa. Pri poškodení zariadenia budovy alebo techniky škodu nahradí rodič, resp. zákonný zástupca žiaka, ktorý škodu spôsobil.

3.2.8    Žiak sa nesmie vykláňať z okien a vyhadzovať odpadky mimo košov na odpadky.

3.2.9    Do školy je neprípustné nosiť predmety, ktoré žiak v škole nepotrebuje. Klenoty, hodinky a väčšie sumy peňazí nosí žiak do školy na vlastnú zodpovednosť. Ak žiak zistí stratu svojej veci, oznámi to prítomnému pedagógovi, ktorý urobí ďalšie opatrenia.

3.3    Dochádzka žiakov do SZUŠ

3.3.1     Žiak je povinný chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje. Účasť na vyučovaní je pre prihlásených žiakov povinná.

3.3.2    Vyučovanie a podujatie školy môže žiak vymeškať len pre chorobu a vážnu udalosť v rodine.

3.3.3    Ak žiak dopredu vie, že vymešká vyučovanie z vopred známeho dôvodu, prinesie od rodičov ospravedlnenie.

3.3.4    Každú neúčasť na vyučovaní je žiak povinný hodnoverne ospravedlniť.

3.3.5    Po troch neospravedlnených hodinách sa zasiela písomné oznámenie rodičom žiaka o jeho neúčasti na vyučovaní a po jednom mesiaci návrh na ukončenie štúdia v škole.

3.4    Odchod žiakov zo SZUŠ

3.4.1     Po skončení poslednej vyučovacej hodiny v skupinových odboroch si každý žiak uloží svoje veci, vyčistí si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vyloží stoličku na lavicu.

3.4.2    Po skončení vyučovania majú žiaci zákaz držiavať sa bez dozoru v budove školy.

3.4.3    Žiak zo školy odchádza po skončení vyučovania nasledovne:

– žiak, ktorý odchádza po hodine domov sám a sám aj prichádza, musí mať od rodiča podpísaný súhlas (za dieťa je zodpovedný rodič).

– ak sa dieťa vracia späť do školského klubu, z neho prichádza a je prevzaté na základe vedomia a súhlasu vyučujúceho v danú hodinu podľa rozvrhu

-starší žiaci prichádzajú a odchádzajú zo školy na vlastnú zodpovednosť

3.5    Starostlivosť o školské zariadenie, školské pomôcky a majetok školy

3.5.1     Žiak je povinný šetriť učebnice, notový materiál, knihy, kostýmy a rekvizity, výtvarný materiál a školské potreby, udržiavať v poriadku a v čistote svoje miesto, triedu a iné školské priestory, chrániť majetok školy pred poškodením.

3.5.2    Akékoľvek poškodenie zariadenia školy z nedbanlivosti alebo úmyselné poškodenie je v plnej miere povinný zaplatiť rodič žiaka, resp. jeho zákonný zástupca.

3.5.3    Ak škola žiakovi zapožičia hudobný nástroj alebo iné pomôcky na určitú dobu, žiak je povinný starať sa o ne. Akékoľvek zistené poškodenie hradí zákonný zástupca.

3.6    Bezpečnosť a ochrana zdravia

3.6.1     Žiaci sú na začiatku školského roka a pred každou akciou poučení o pravidlách bezpečnosti a ochrany zdravia triednym učiteľom (zápis do triednej knihy a na tlačive pri konkrétnej akcii).

3.6.2    Žiak je povinný dodržiavať smernice a pokyny upravujúce bezpečnosť a ochranu zdravia nielen vlastnej osoby ale aj spolužiakov.

3.6.3    Žiakovi je prísne zakázané fajčiť, piť alkoholické nápoje, prechovávať a užívať drogy a omamné látky. Porušenie tohto bodu sa berie ako hrubé porušenie správania žiaka.

3.6.4    Vyučujúci dbá na to, aby žiak nenosil do školy predmety ohrozujúce zdravie, taktiež žiadne cennosti. Za cennosti si zodpovedá dieťa samo.

3.6.5    Každý pedagóg na rôznych akciách školy sa bude aicky podieľať na dozore žiaka.

3.6.6    Žiak neotvára okná a nemanipuluje so zrkadlami.

3.6.7    SZUŠ je pri výchove a vzdelávaní povinná:

– prihliadať na základné fyziologické potreby žiakov,

– vytvárať podmienky pre zdravý vývin a predchádzanie sociálno-patologických javov,

-zaistiť bezpečnosť a ochranu zdravia žiakov a poskytnúť nevyhnutné informácie na zaistenie bezpečnosti a ochrany žiakov,

– viesť evidenciu školských úrazov, ku ktorým prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a činnostiach organizovaných SZUŠ. Pri školskom úraze sa postupuje podľa metodického usmernenia č.4/2009-R z 11.2. 2009,

– pri úraze žiaka postupuje pedagóg podľa daných pokynov, kedy na úraz upozorní zákonného zástupcu žiaka, riaditeľa školy, bezpečnostného technika a úraz pravdivo zaznamená do knihy úrazov.

4       PRÁVA ŽIAKOV SZUŠ

4.1        Žiakovi školy prináležia práva, ktoré sú zakotvené vo Všeobecnej deklarácii ľudských práv, Deklarácii práv dieťaťa (1959), Dohovore o právach dieťaťa (1989) a v ďalších deklaráciách a dokumentoch o ochrane práv dieťaťa, bez ohľadu na to, akej je rasy, pohlavia, náboženstva, zmýšľania, národnosti, sociálneho pôvodu alebo iného postavenia.

4.2       Žiak má právo na:

– výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí,

– vytvorenie organizácie výchovno-vzdelávacieho procesu primeraného jeho veku   
   s dodržaním psychohygienických zásad výchovy a vzdelávania,

– úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu,
– výchovu a vzdelávanie v materinskom jazyku,

– výchovu a vzdelávanie primerané jeho veku, nadaniu, schopnostiam, záujmom  
   a zdravotnému stavu,

– výchovu a vzdelávanie zamerané na mnohostranné poskytovanie vecných informácií,

– rozvoj vlastnej osobnosti, slobodu prejavu a súkromie,

– individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho nadanie, schopnosti
   a zdravotný stav,

– úctu k svojmu vierovyznaniu, svetonázoru a etnickej príslušnosti,

– dostať informácie v otázkach týkajúcich sa jeho osoby a výchovno-vzdelávacích
   výsledkov od pedagogických zamestnancov,

– na individuálne vzdelávanie v rozsahu stanovenom právnymi predpismi.

5       PRÁVA A POVINNOSTI ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU ALEBO ZÁSTUPCU ZARIADENIA

5.1    Práva zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

5.1.1     Zákonným zástupcom dieťaťa je jeho rodič alebo iná fyzická osoba, ktorá má dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe súdu.

5.1.2     Zástupcom zariadenia sa rozumie zástupca zariadenia, v ktorom sa vykonáva ústavná starostlivosť, výchovné opatrenie, predbežné opatrenie alebo ochranná výchova, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody.

5.1.3     Zákonný zástupca má právo: – vybrať pre svoje dieťa školské zariadenie, ktoré poskytuje výchovu a vzdelávanie podľa tohto zákona, zodpovedajúce schopnostiam, zdravotnému stavu, záujmom a záľubám dieťaťa, jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnosti a etnickej príslušnosti; právo na slobodnú voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

– žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v SZUŠ poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 4. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

– oboznámiť sa so vzdelávacím programom SZUŠ a školským poriadkom,

– vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu SZUŠ,

– byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

– na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

– zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa SZUŠ.

5.2    Povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

5.2.1     Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný:

– vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie,
– dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
– dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, jeho zdravotné problémy alebo iné závažné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
– nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil úmyselne alebo z nedbanlivosti,
– ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v SZUŠ, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť SZUŠ bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky ako náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťaži.

6       VZÁJOMNÉ VZŤAHY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV S PEDAGOGICKÝMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI SZUŠ

6.1        SZUŠ priebežne informuje rodičov o správaní dieťaťa.

6.2       Jedným z prostriedkov na riešenie vzájomných vzťahov ako aj na oboznamovanie zákonných zástupcov o činnosti SZUŠ a o priebehu

voľbu školy alebo školského zariadenia možno uplatňovať v súlade s možnosťami výchovno-vzdelávacej sústavy,

– žiadať, aby sa v rámci výchovy a vzdelávania v SZUŠ poskytovali deťom a žiakom informácie a vedomosti vecne a mnohostranne v súlade so súčasným poznaním sveta a v súlade s princípmi a cieľmi výchovy a vzdelávania zákona 4. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon),

– oboznámiť sa so vzdelávacím programom SZUŠ a školským poriadkom,

– vyjadrovať sa k vzdelávaciemu programu SZUŠ,

– byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,

– na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,

– zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa SZUŠ.

5.2    Povinnosti zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

5.2.1     Zákonný zástupca dieťaťa alebo zástupca zariadenia je povinný:

– vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie,
– dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
– dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa, jeho zdravotné problémy alebo iné závažné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
– nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil úmyselne alebo z nedbanlivosti,
– ak sa dieťa alebo žiak nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní v SZUŠ, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia je povinný oznámiť SZUŠ bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky ako náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť dieťaťa na súťaži.

6       VZÁJOMNÉ VZŤAHY ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV S PEDAGOGICKÝMI A ĎALŠÍMI ZAMESTNANCAMI SZUŠ

6.1        SZUŠ priebežne informuje rodičov o správaní dieťaťa.

6.2       Jedným z prostriedkov na riešenie vzájomných vzťahov ako aj na oboznamovanie zákonných zástupcov o činnosti SZUŠ a o priebehu realizácie príslušného odboru, je osobné stretnutie pedagóga so zákonným zástupcom, resp. rozhovor uskutočnený telefonicky alebo kontaktovanie mailom.

6.3       Triedny učiteľ oznamuje zákonným zástupcom nielen nepriaznivé správy o ich deťoch, ale aj kladné hodnotenia a pochvaly. Forma oznámenia musí byť primeraná veku a duševnej vyspelosti žiakov.

6.4       Pred oboznámením zákonného zástupcu triednym učiteľom vždy zváži najvhodnejší spôsob styku – napr. pozvanie na osobné stretnutie, telefonát, mail, list, návšteva v rodine.

6.5       Medzi hlavné úlohy pri riešení vzájomných vzťahov medzi zákonnými zástupcami a pedagogickými a ďalšími zamestnancami patrí najmä zabezpečenie podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia deti a ich ochrany pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím.

6.6       Za sociálno-patologické javy sa považuje najmä porucha správania, záškoláctvo, šikanovanie, agresia, agresivita, týranie, zneužívanie a zanedbávanie detí, vandalizmus, alkoholizmus a iné drogové závislosti a pod.

6.7       Pri podozrení šikanovania dieťaťa je potrebná spolupráca vedenia SZUŠ resp. pedagogických zamestnancov tak so zákonnými zástupcami obete, ako aj so zákonnými zástupcami agresora. Zákonní zástupcovia sú upozorňovaní na to, aby si všímali možné príznaky šikanovania dieťaťa a informovali o nich. V prípade zistenia šikanovania bude deťom ako aj zákonným zástupcom poskytnutá pomoc aj zo strany SZUŠ.

6.8       Pri pohovore so zákonnými zástupcami postupujú pedagogický zamestnanci primerane vzniknutým okolnostiam a dbajú najmä na zachovanie dôvernosti informácií.

6.9       Na riešenie šikanovania detí v školskom zariadení a prevencii pri zamedzení takéhoto správania vydal riaditeľ SZUŠ vnútornú smernicu v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č. 7/2006-R z 28. marca 2006.

7       ŠTÚDIUM NA SZUŠ

7.1        V škole pracujú 3 umelecké odbory: výtvarný, hudobný a literárno-dramatický. V jednotlivých odboroch sa vyučovanie organizuje podľa učebných plánov.

7.2       SZUŠ zabezpečuje umeleckú výchovu a vzdelávanie podľa vzdelávacieho programu odboru vzdelávania prevažne pre žiakov základnej školy. SZUŠ organizuje aj štúdium pre deti vo veku pred plnením povinnej školskej dochádzky, žiakov stredných škôl a dospelých.

7.3       SZUŠ poskytuje základné umelecké vzdelanie, pripravuje na štúdium odborov vzdelávania umeleckého zamerania v stredných školách a konzervatóriách, pripravuje aj na štúdium na vysokých školách s pedagogickým alebo umeleckým zameraním.

7.4       Žiaci prípravného štúdia sa neklasifikujú, ich štúdium je prípravou na prijatie na základné štúdium. Po jeho ukončení dostane žiak potvrdenie o absolvovaní prípravného štúdia. Podmienkou prijatia na základné štúdium je absolvovanie talentovej skúšky.

7.5       Štúdium sa realizuje v popoludňajších hodinách pod vedením klasifikovaných pedagógov.

7.6       Základné štúdium sa člení na 1. stupeň, ktorý trvá v HO a TO 8 rokov, vo VO 9 rokov, a v LDO 8 rokov, a na 2. stupeň, ktorý má najviac 4 ročníky a je určený pre žiakov, ktorí navštevovali 1. stupeň. Pre žiakov ktorí 1. stupeň neabsolvovali je možné zriadiť jednoročné prípravné štúdium. Do základného štúdia a štúdia pre dospelých zaraďuje riaditeľ školy uchádzačov na základe výsledkov talentovej skúšky a odporúčania prijímacej komisie.

7.7       Vyučovanie je individuálne alebo skupinové. Počty žiakov a časovú dotáciu určujú učebné plány. Vyučovacia hodina trvá 45 minút.

7.8       Rozšírené štúdium je určené pre žiakov, ktorí v základnom štúdiu preukážu mimoriadne nadanie a vynikajúce študijné výsledky.

7.9       V skrátenom štúdiu sa pripravujú žiaci na štúdium na stredných a vysokých školách pedagogického alebo umeleckého zamerania. Štúdium pre dospelých má najviac 4 ročníky.

7.10      O predčasnom ukončení štúdia môže rozhodnúť riaditeľ školy, ak:

– žiak sústavne závažným spôsobom porušuje školský poriadok,

– zákonný zástupca žiaka písomne požiada o predčasné ukončenie štúdia.

8       OPATRENIE VO VÝCHOVE

8.1        Pochvaly a iné ocenenia udeľuje riaditeľ školy za mimoriadny prejav aktivity, iniciatívy alebo úspechu, za dlhoročnú reprezentáciu školy a pod. ústnou alebo písomnou formou na základe návrhu triedneho učiteľa a po prerokovaní v pedagogickej rade.

8.2       Za závažné alebo opakované previnenie proti školskému poriadku ukladá riaditeľ školy opatrenie formou napomenutia alebo pokarhania, až po predčasné ukončenie štúdia.

8.3       Riaditeľ a ostatní vedúci zamestnanci SZUŠ sú povinní oznámiť obci požitie alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky osobou maloletou do 15 rokov alebo mladistvou do 18 rokov.

9       KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV

9.1        Škola sa riadi Metodickým pokynom č. 21/2009-R na hodnotenie a klasifikáciu žiakov základnej umeleckej školy. Klasifikácia a hodnotenie žiaka má informatívnu, korekčnú a motivačnú funkciu. V procese hodnotenia učiteľ uplatňuje primeranú náročnosť, pedagogický takt voči žiakovi, rešpektuje práva dieťaťa a humánne sa správa voči žiakovi. Záverečné vysvedčenie škola vydá po ukončení prvej časti prvého stupňa, druhej časti prvého stupňa, druhého stupňa základného štúdia a po ukončení štúdia pre dospelých.

9.2       Prospech žiaka v základnom štúdiu a v štúdiu pre dospelých sa v jednotlivých predmetoch klasifikuje stupňami:

1. stupeň – výborný

2. stupeň – chválitebný

3. stupeň – uspokojivý

4. stupeň – neuspokojivý

Celkové hodnotenie žiaka sa na konci prvého a druhého polroka vyjadruje: prospel s vyznamenaním, prospel, neprospel.

9.3       Do vyššieho ročníka postupuje žiak, ktorý prospel. Na odporúčanie učiteľa hlavného predmetu možno mimoriadne nadaného žiaka, po vykonaní postupových skúšok zo všetkých predmetov, preradiť do vyššieho ročníka aj na konci prvého polroka.

9.3       Riaditeľ školy povolí žiakovi opravnú skúšku, keď je z niektorého hlavného predmetu klasifikovaný stupňom neuspokojivý.

9.5       Žiak sa klasifikuje na základe výsledkov komisionálnej skúšky v prípadoch, ak:

– koná záverečnú skúšku  z hlavného predmetu,

– je preradený do vyššieho ročníka bez absolvovania predchádzajúceho ročníka,

– koná opravné skúšky,

– pri postupových skúškach z hlavného predmetu na zaradenie do rozšíreného štúdia,

– pri skúškach pri prerušení štúdia,

– žiak alebo jeho zákonný zástupca požiada o preskúšanie, alebo keď sa preskúšanie koná

z podnetu riaditeľa školy.

9.6       Komisia je trojčlenná, skladá sa z odborníkov pre daný predmet alebo odbor. Členov komisie a jej predsedu vymenúva riaditeľ školy.

10     ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1      Školský poriadok bol prerokovaný Pedagogickou radou SZUŠ dňa 31. 8. 2015. Školský poriadok je vnútorným predpisom SZUŠ a slúži len pre internú potrebu SZUŠ.

10.2      Školský poriadok bol vyhotovený v 4 rovnopisoch.

10.3      Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. 9. 2015

.

11     ROZDEĽOVNÍK

Distribučné čísloDržiteľ/Funkcia
1Zriaďovateľ
2Riaditeľ
3Zamestnanci SZUŠ
4Zákonní zástupcovia a ich deti študujúce na SZUŠ