Skip to content

Odbory

 

Vyučuje sa podľa platných osnov v zmysle vyhlášky o ZUŠ č.324/2008 Z. z. a
metodických materiálov a Učebných plánov schválených MŠ Slovenskej republiky
dňa 20.augusta 2009 pod číslom CD-2009- 27474/21375-1:911 s platnosťou od 1.
septembra 2009.