Skip to content

1. Školská besiedka

SZUŠ RKK 23.10.2013 Mgr. Machynková

V mesiaci október sa už tredične konajú prvé verejné vystúpenia žiakov školy. Tak tomu bolo aj 23.10.,2013 o 16:00 v malej sále klavírnej triedy , ktorú dekorovali priestorové práce žiakov výtvarného oddelenia pod vedením Mgr. T. Dudrovej.

Prípravou besiedky , privítaním prítomných i sprievodným slovom bola poverená p. učiteľka Mgr. D. Machynková .

Úvodné melódie známych ľudových piesní patrili najmladším žiakom v hre na klavíri a flaute, no odzneli aj diela Haydna, Beethovena , Čajkovského, či Dunajevského.

V podaní Sáry Kenderovej žiačky 1. ročníka 2 časti v hre na altovej flaute si prítomní vypočuli známy Mozartov ,, Menuet “ s klavírnym sprievodom Michala Kentoša.

strhujúci džezový rytmus štvorručného ,, Ragtime “ od E. Hradeckého zahral na záver besiedky žiak 2. stupňa Ján Haluška s triednou učiteľkou M. Zbaviteľovou a prítomným divákom priblížil náročnosť manuálnych zručností v hre na nástroji.

Obecenstvo odmenilo všetkých účinkujúcich vrelým potleskom.

Published inUncategorized