Skip to content

Absolventský koncert Vernisáž absolventských prác

Bjorsonov dom 24.4.2012 Mária Zbaviteľová

24. apríl 2012 bol pre našu súkromnú základnú umeleckú školu významný tým, že sa uskutočnil prvý absolventský koncert žiakov školy hudobného odboru , spojený s výstavou absolventských prác výtvarníkov.

Komorný priestor koncertnej sály Bjorsonovho domu , bol zaplnený do posledného miesta rodičmi a súrodencami absolventov , ale aj mnohými členmi katolíckeho kruhu. Pozvanie prijal aj viceprimátor mesta PeaDr. Stanislav Bella, ktorého prítomnosť umocnila slávnostnú atmosféru. V úvode riaditeľka školy priblížila jej históriu od jej založenie , cez úspechy žiakov a súčasné aktivity v meste i v obciach – kde má škola pobočky.

Prvá časť programu patrila vystaveným prácam piatich žiakov výtvarného odboru 1. a 2. stupňa z tried Mgr. P. Černákovej a Mgr. art. R. Rembovského Art.D. Ich ,, diela “ lemovali priestory sály a pozostávali z malieb na plátne / krajina /, kresby ceruzou, prírodným uhlíkom, gioccondou, ale aj spoločne vytvorená imitácia mramoru to sadry. Všetky tieto študentky úspešne vykonali talentové skúšky a boli prijaté na stredné a vysoké školy.

V úvode hudobnej časti koncertu zaznela zmes ľudových piesní v podaní dospelých gitaristov a flautistov , pod vedením vyučujúcej K. Hromádkovej.

Absolvent z klavírnej triedy M. Zbaviteľovej zahral tri skladby známych skladateľov: A. Chačaturjana, A. Dvořáka a bravúrnu etuda J. Vřešťála.

Umenie gitarovej hry predviedol žiak študujúci u K. Hromádkovej. Jeho technická zručnosť vo všetkých troch charakterovo odlišných skladbách priblížila prítomným poslucháčom náročnosť , ale aj krásu nástroja.

V závere koncertu vystúpila žiačka 2. stupňa . V jej podaní odzneli skladby, ktoré patria do klenotnice svetovej klavírnej literatúry ato : Nocturno F. Chopina, Šostakovičov Fantastický tanec a na záver štvorručný Slovanský tanec č.8 A. Dvořáka, v ktorom spoluúčinkovala triedna učiteľka Anaida Novikas.

Vystavené práce mladých výtvarníkov a kvalitné výkony účinkujúcich hudobníkov presvedčili prítomných o tom, že škola vychováva úspešných absolventov schopných kvalitné umenie prijímať – ale i rozdávať , čo je jedným z cieľov výchovy a vzdelávania mladej generácie .

Published inUncategorized