Skip to content

Prvá školská besiedka hudobného odboru

SZUŠ 25.10 2010

Cieľom podujatia bolo predstaviť žiakom , rodičom, hosťom, prácu, pedagógov i žiakov v hre na rôzne hudobné nástroje . Prezentovať získané vedomosti i zručnosti nadobudnuté štúdiom v SZUŠ RKK . Konfrontovať prácu pedagógov , získavať a rozširovať ich obzor v hodobnej literatúre. Porovnať a zhodnotiť výkony žiakov na verejnom vystúpení .

Besiedka s konala v priestoroch SZUŠ RKK na ul. Bernoláka v priestoroch hudobnej učebne. Prítomných privítala i celé podujatie viedla RŠ M. Zbaviteľová, ktorá zdôraznila dôležitosť týchto stretnutí , kde žiaci prezentujú získané vedomosti a zručnosti v hre na nástroji. Ďalším nie je menej dôležitým zámerom tejto besiedky, bolo predstaviť prácu pedagógov – / metodiku,výber , skladieb, pre daný ročník,prácu s témou a konfrontáciu účinkujúcich /. každého jednotlivca. Všetci štyria klavíristi presvedčili prítomných o systematickej príprave na vyučovanie , záujem o štúdium s dôrazom na detaily , ako sú:

práca s pamäťou ,  využitie dymanickej škály ,  pedalizácia  ,  dodržiavanie plynulosti hry ,  kultúra vystupovania pred verejnosťou,  motivácia žiakov pre kvalitnejšiu prípravu                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Zaujala hlavne štvorručná hra na záver program v podaní Alžbety a Jozefa Kráľovcov, ich precízna súhra , zmysel pre dynamiku , frázovanie, agogiku, čo prítomní odmenili veľkým potleskom.

Sympatické bolo predvedenie 2 ľudových piesní, ktoré, zahrala Sára Kenderová, žiačka 2. ročníka na zobcovej flaute so sprievodom klavíra.

Po hudobnom programe nasledovala živá diskusia medzi rodičmi , žiakmi a pedágógmi, ktorí so záujmom – no kriticky – tlmočili pocity z výkonov žiakov.

Z príjemného hudobného popoludnia odchádzali prítomní s myšlienkou, že vynaložiť úsilie pri práci s nástrojom nie je zbytočné , pretože pocit z dobre vykonanej práce povznáša ducha.

 

Published inUncategorized