Skip to content

Výchovný koncert dňa 13.4.2011

         V tento deň sa uskutočnil výchovný koncert pre ZŠ Stankovany . Zučastnili sa ho všetci žiaci školy, ročníkov 1 až 4 s triednymi učiteľmi , ako i starosta obce.

         Cieľom koncertu bolo prezentovať prácu SZUŠ RKK, všetkých troch odborov a tým vytvoriť priestor pre spoluprácu s touto ZŠ i obcou.

         V programe vystúpila 6. ročná talentovaná žiačka prípravného ročníka hudobného odboru – Adelka Liptáková , ktorá zahrala na keyboarde nasledovné skladby

  1. Fašiangy , turice…
  2. Prosil, líšku vĺčik…..
  3. Maličká som…
  4. Jede, jede…
  5. Kohútik jarabý…
  6. Žart dr.Fausta s čiernymi klávesami…

Vystúpenie žiačky dopĺňa hovoreným slovom triedna učiteľka M. Zbaviteľová, ktorá ku každej skladbe čo to povedala o skladateľovi, alebo ľudovej piesni. niektoré melódie deti spievali i tlieskali súčasne s hrou na keyboarde , čím vznikla príjemná atmosféra, čo v závere prítomní odmenili potleskom.

Vedenie školy zaujala ponúknutá spolupráca pre nový školský rok, RŠ si vyžiadala prihlášky, ktoré predloží rodičom na stretnutí a vyplnené spätne odovzdá vedeniu SZUŠ RKK.

Published inUncategorized