Skip to content

Záverečná školská besiedka

SZUŠ RKK 27.6.2011 K.Fagová, M. Zbaviteľová

      Slávnostné ukončenie školského roka 2010/2011 s vystúpením žiakov HO, spojené s rozdávaním vysvedčení za prítomnosti rodičov.

   Záverečné vystúpenie žiakov HO z flautovej triedy Kláry Fagovej a klavírnej triedy Márie Zbaviteľovej sa konalo za prítomnosti viacerých rodičov a hostí.

 RŠ privítala prítomných , zhodnotila školský rok 2010/2011, priblížila im úspechy a aktivity žiakov školy študujúcich vo všetkých odboroch.

   Nasledovalo predstavenie účinkujúcich i učiteľky hry na priečnu flautu a zobcovú flautu a po krátkom úvode zazneli tóny skladieb, ktorými žiaci zavŕšili štúdium na SZUŠ RKK v tomto školskom roku..

   Hudobný program bol pestrý, striedali sa sólové i štvorručné skladby interpretované na klavíri a zobcovej flaute s klavírnym sprievodom M. Zbaviteľovej.

   Všetci žiaci sa pripravili na vystúpenie zodpovedne , dokázali sa popasovať s trémou , ich samotný prejav bol kultivovaný , čo ocenili aj diváci a odmenili ich potleskom.

   Na záver triedne učiteľky poďakovali všetkým prítomným za účasť, popriali žiakom veselé prázdniny s načerpaním síl do nového školského roka a odovzdali vysvedčenie.

Program záverečnej školskej besiedky žiakov HO dňa 27. júna 2011

1. Dýnom, dánom….., Kukulienka…      E.Škvareková          1. roč. zobc. flauta

2. M. Majkapar: Prvé kroky…                A.Liptáková               PŠ   klavír

3. E. Kraus: Sonatína štvorručne         A. Liptáková               3. roč. klavír

4. I. Dunajevskij: Uspávanka               M. Dudiaková             2. roč. zobc. flauta

5. P. Wedgwood: Slnečná pieseň        B. Keprtová                3. roč. klavír

6. E. Hradecký : Džezová etuda          A. Kráľová                  5. roč. klavír

7. J. Melkovič: Vtáčik                           S. Kenderová             2. roč. zobc. flauta

8. F. Chopin: Polonéza                        J. Kráľ                         5. roč. klavír

9. M.P. Musorgskij: Gopak                  A.J.Kráľová                klavír

                                                              J. Kráľ                      štvorručne

Published inUncategorized