Skip to content

Školská pracovná besiedka

SZUŠ RKK 5.5. 2011

Zoltán Benko

            Triednu besiedku otvorila Mária Zbaviteľová , ktorá prítomných žiakov privítala, pripomenula zámer besiedky a to:

  • naučiť sa pracovať s trémou pred divákmi
  • vedieť zhodnotiť vlastný výkon – ako aj výkony iných
  • dospieť k poznaniu : aké je dôležité pripraviť dané skladby precízne a zodpovedne

 

        Program besiedky

  1. Adelka Liptáková       PŠ : E. Kraus: Sonatína C dur 1.č. štvorručne
  2. Juliana Luptáková     1. roč. A. Sperontes: Menuet G dur
  3.  Rebeka Jančiová     2. roč. A. Sarauer: Ujo Vávra:, Tanček
  4.  Monika Hubová        2. roč. J.S.Bach: Menuet G dur
  5.  Natália Taračová      2. roč. J. Händel: Impertinence: Ária

Žiaci predviedli pripravené skladby spamäti, až na štvorručnú hru. Nasledovalo zhodnotenie vlastných výkonov a taktiež zhodnotenie triednymi učiteľmi , ktorí kládli dôraz na pravidelnú  domácu prípravu a dochádzku na vyučovanie.

Školskú klavírnu besiedku ukončil vyučujúci Z. Benko a pripomenul blížiaci sa termín komisionálnych skúšok , na ktorých sa zúčastnia všetci žiaci klavírneho oddelenia.

Published inUncategorized