Skip to content

Triedna besiedka

SZUŠ RKK 6.4.2013 Klára Hromádková

Besiedku otvorila triedna učiteľka K. Hromádková, privítala rodičov a predstavila účinkujúcich žiakov.

Program bol zostavený so skladieb hraných na gitare i zobcovej flaute. Striedali sa sólové skladby s klavírnym sprievodom , duo, trio a v závere odzneli cigánske melódie v podaní komorného zoskupenia zobcových fláut a troch gitár.

Všetci účinkujúci predviedli kultivované výkony, výber repertoáru bol už tradične volaný triednou učiteľkou citlivo a premyslene so zreteľom na schopnosti žiakov.

Do detailu vypracovaný i precítený výkon predviedla M. Mišurová v skladbách F. Tarregu: La Grima a Estudia . Skladbu Tango od R. Denyensa zvládol M. Chilla bravúrne. Po skončení vystúpenia mnohí zotrvali a spoločne s rodičmi vytvorili milé posedenie.

Published inUncategorized