Skip to content

Triedna vianočná besiedka

ZŠ Komjatná 7. december 2012

V priestoroch školy ZŠ Komjatná sa uskutočnila dňa 7.12.2012 triedna besiedka žiakov Ho z klavírnych tried Mgr. D. Machynkovej a M. Zbaviteľovej. Predstavilo sa 13 žiakov v hre na klavír a jedna žiačka na zobcovej flaute.

Po úvodnom privítaní M. Zbaviteľovej priblížila rodičom systém štúdia, dodržiavanie UO , UP a možnosť posunu do vyššieho ročníka cez komisionálne skúšky.

Hudobný program pozostával zo sólových i štvorručných skladieb, striedali sa ľudové i umelé piesne , koledy v podaní od najmladších po najstarších žiakov.

Všetci sa zodpovedne pripravili, predviedli slušné výkony , čo prítomní rodičia odmenili potleskom. Na záver zaznela koleda na zobcovej flaute ,, Tichá noc“ v bezchybnom podaní žiačky D.Kubernátovej s klavírnym sprievodom M. Zbaviteľovej a navodila sviatočnú atmosféru blížiacich sa Vianoc.

Prítomní odchádzali s poznaním , že ich deti a naši žiaci SZUŠ RKK sú v rukách kvalitných pedagógov a je potrebné, aby na domácej príprave pracovali systematicky – pozorne – trpezlivo.

Vyučujúce vybrali 3 najlepšie výkony na tzv. Vianočné trhy , ktoré sa budú konať 17.12.2012 v kultúrnom dome.

Published inUncategorized