Skip to content

Triedna vianočná besiedka

ZŠ Kvačany 19.12.2011 Mária Zbaviteľová

Stalo sa už tradíciou , že sa v predvianočnom období stretávajú rodičia, žiaci a triedna učiteľka na vianočnej besiedke , kde znejú sólové i štvorručné skladby a koledy. Tak tomu bolo aj 19.12.2011 v ZŠ Kvačany, na ktorú boli pozvaní aj žiaci 4. ročníka základnej školy s triednou vyučujúcou Mgr. M. Plachou.

Vo vianočnej vyzdobenej triede, všetkých privítala triedna učiteľka M. Zbaviteľová, navodila príjemnú atmosféru a požiadala žiakov , aby svojim slušným správaním a potleskom odmenili účinkujúcich. V závere si spoločne s klavírnym sprievodom zaspievali známe koledy : Do hory…, Povedzte nám…, Šťastie , zdravie….

Po hudobnom programe sa rodičia zaujímali o činnosť SZUŠ RKK a hlavne o prospech svojich detí. Predvianočnú atmosféru umocnil pocit z pekných výkonov žiakov.

Published inUncategorized