Skip to content

Vítanie sv. Mikuláša

Jezuitský kostol 4. december 2015 B. Janíčková, K. Hromádka, K Hromádková, A. Murínová, M. Obdržálek , M. Zbaviteľová

Mikulášske popoludnie sa uskutočnilo v piatok 4. decembra 2015. Prítomných žiakov a hostí privítal predseda Ružomberského katolíckeho kruhu JUDr. Milan Paučula , priblížíl deťom históriu o sv. Mikulášovi a pripomenul , že Občianske združenie Ružomberského katolíckeho kruhu obdarúva už 20 rokov deti mestských škôl mikulášskymi balíčkami.

Jezuitským kostolom sa niesli vianočné verše v podaní žiakov LDO našej školy , ale i detí z družobnej školy v Krempachoch z Poľska. Známymi vianočnými melódiami a koledami prispeli k príjemnej predvianočnej atmosfére aj mladí hudobníci so svojimi pedagógmi.

Po ukončení hudobno – literárneho programu zavítal sv. Mikuláš s anjelmi, pozdravil prítomných a presvedčil sa mnohými otázkami , že deti poznajú históriu o jeho osobnosti, dobrosrdečnosti a obdarúvaní chudobných , z čoho pramení táto tradícia.

V závere odznela koleda Tichá noc , ktorú spievali všeti prítomní za sprievodu hudobníkov, čím umocnili vzácnu mikulášsku atmosféru a anjeli spolu s Mikulášom rozdávali prítomným deťom sladké balíčky.Hostia z Krempách 4.12.2015

Published inUncategorized